Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2022
ΑρχικήΕπικαιρότηταΑπαγόρευση θήρας στη λιμνοθάλασσα Κoτυχίου!

Απαγόρευση θήρας στη λιμνοθάλασσα Κoτυχίου!

|

- Advertisement -

 

Διαβάστε την απόφαση που πήρε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης για τη λιμνοθάλασσα Κoτυχίου, του δάσους Στροφιλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Advertisement -

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» (άρθρα 251, 255, 258, 259 και 261), του Ν.Δ 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29-11- 85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98), 87578/703/6-3- 2007(ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 (παρ. 3), 21 (παρ. 1και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄), όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/τ.Α΄) και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄) και το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».(ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003).
4. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-83).
5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/ 29-11-74).
6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/ 26-5-99).
7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα σχετικές τροποποιήσεις της.
8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
9. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει. Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆∆∆/61759/1622
10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
11. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύουν (Α΄133).
12. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦEK 87 A/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύει.
13. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», όπως ισχύει.
14.Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
15.Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)».
16.Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…. Μετονομασία…. και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας….», όπως ισχύει (Α΄114).
17.Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/Α’/8-7-2019).
18.Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019 ).
19.Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ. 122/Α’/17-7-2019 ).
20.Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 της με αριθ. 12365/29-4-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 159/T. Δ’/29-4-2009)
«Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του
δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους ( Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας) ως Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων
Κοτυχίου-Στροφυλιάς».
21.Τις αριθμ. 133261/1997/10-7-2013 (ΦΕΚ1798/Β/2013) και 113307/2148/18-8-2014 (ΦΕΚ
2330/Β/2014),127569/2534/7-8-2015 (ΦΕΚ1670/2015), 143542/2086/9-8-2016 (ΦΕΚ 2836 Β/2016) και
172337/1266/26-7-2018 (ΦΕΚ 3120 Β΄/2018) Αποφάσεις Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου του Δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης
περιοχής» .
22.Το Α.Π. 105411/30-6-2020 ( Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/62969/1636/01.07.2020) έγγραφο του
Δασαρχείου Αμαλιάδας «Ανανέωση Απόφασης Θήρας Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου» για την παράταση κατά
δύο (2) έτη της απαγόρευσης της θήρας στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1
σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αριθ. 12365/29-4-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 159/Δ’/29-4-2009).
23. Την αριθ. 632/19-6-2020 πρόταση του Φορέα Διαχείρισης του Υγροτόπου Κοτυχίου – Στροφυλιάς για
την ρύθμιση της θήρας εντός του Εθνικού Πάρκου.
24. Την σημασία του υγροτόπου για την διατήρηση και διαχείριση της άγριας ορνιθοπανίδας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Απαγορεύουμε για δύο (2) έτη, το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1 και Β1, σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αριθ. 12365/29-4-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 159/Δ’/29-4-2009)
«Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του
δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς».
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δείτε ΕΔΩ τα Πλάνα Συνδρομών!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καβάλα: Κοπάδι αγριογούρουνων περνάει το δρόμο μπροστά από αυτοκίνητο – Βίντεο

Καβάλα: Κοπάδι αγριογούρουνων περνάει το δρόμο μπροστά από αυτοκίνητο Ένα κοπάδι από 20 περίπου αγριογούρουνα βρέθηκε να περνάει το δρόμο στη διαδρομή προς Κρυονέρι. Ο...
36,298ΥποστηρικτέςΚάντε Like
9,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
8,500ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
Athens
few clouds
29.6 ° C
31.3 °
28.4 °
46 %
5.1kmh
20 %
Τε
29 °
Πε
28 °
Πα
29 °
Σα
30 °
Κυ
30 °

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ