Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΕπικαιρότηταΡυθμίσεις θήρας στον Αμβρακικό κόλπο

Ρυθμίσεις θήρας στον Αμβρακικό κόλπο

|

 

Ρυθμίσεις θήρας στον Αμβρακικό κόλπο. Σε ποιες περιοχές επιτρέπεται το κυνήγι:

 

- Advertisement -

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1) Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
2) Του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3) Του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
4) Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
5) Της αριθ. 13912/15-5-2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017) με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ο κος Μιχελάκης Βασίλειος του Πολυκάρπου.
6) Την αριθ. οικ. 82395/01-06-2018 (ΦΕΚ 2352/ΤΒ΄/20-06-2018),απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων. (ΑΔΑ: ΨΠ4ΥΟΡ1Γ-ΜΡ8).
7) Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
8) Του Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 234/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240Α΄/22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
9) Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «περί Δασικού Κώδικα» e-artemis.gr που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ΝΔ 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ΝΔ 86/1969».
10) Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως & λοιπές διατάξεις».

2. Την αριθ. 414985/22-11-85 Κ.Υ.Α των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-96, 294283/23-12-97 και 87578/703/6-3-07 ΚΥΑ.
3. Την υπ΄ αριθ. 11989/14-3-2008 ΚΥΑ ‘’Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του
Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών’’.
4. Την αριθ. 135500/2541/11-9-2013 (ΦΕΚ 2293Β΄/13-9-2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ΄΄Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού΄΄.
5. Την αριθ. 173672/1570/17-9-2018 (ΦΕΚ 4142Β΄/20-9-2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΄΄Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού΄΄.
6. Την αριθ. 173591/1629/17-9-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» (Β΄4190).
7. Την αριθ. 89601/2454/17-9-2020 (ΦΕΚ 4093/TΒ΄/23-9-2020) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με τις ΄΄Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού΄΄, για την περίοδο 2020-2021.
8. Τη θετική εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Άρτας Δημήτριου Χελά.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ρυθμίζουμε την άσκηση θήρας στον υγροβιότοπο του Αμβρακικού κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2020 -2021 ως εξής:
Α) Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηρεύσιμων ειδών στην έκταση της Ζώνης Α του Εθνικού Υγροτοπικού Πάρκου Αμβρακικού, που περιλαμβάνεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Άρτας, έτσι όπως αυτή οριοθετείται στην ΚΥΑ 11989/14-3-2008, με την εξαίρεση που ακολουθεί.
Β) Επιτρέπουμε την άσκηση θήρας, στα πλαίσια της ρυθμιστικής απόφασης θήρας του ΥΠΕΝ για το χρονικό διάστημα έως 20-9-2021, ως εξής:

Γ.1 Περιοχή 1η Τραγάνα – Μπούκα – Παλιόφουρνος (Δήμος Ν. Σκουφά),εμβαδού χιλίων τετρακοσίων είκοσι (1420) στρεμμάτων.
Ευρίσκεται στο Νοτιοανατολικό Τμήμα του Νομού Άρτας νότια της Κοινότητας Κομμένου
Οριοθετείται από Ανατολικά: Από επαρχιακό δρόμο Μπούκας –Κομμένου
Δυτικά : Από ανατολική όχθη ποταμού Αράχθου
Βόρεια : Όρια σχημ/νων τηγανιών ορυζοκαλ/ιων
Νότια : Όριο ακτογραμμής Αμβρακικού κόλπου

Γ.2 Περιοχή 2η, Καλάμι – Λόγγος – Μπούκα (Δήμος Ν.Σκουφά), εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (4750) στρεμμάτων.
Ευρίσκεται στο Νοτιοανατολικό Τμήμα του Νομού Άρτας νότια της Κώμης Νεοχωρίου
Οριοθετείται από Ανατολικά: Από δυτική όχθη ποταμού Αράχθου.
Δυτικά : Όριο ακτογραμμής Αμβρακικού κόλπου
Βόρεια : Όριο καρόδρομου Νεοχωρίου – Παλιομπούκας
Νότια : Όριο ακτογραμμής Αμβρακικού κόλπου και πλημμυρών

Γ.3 Περιοχή 3η, Παλιοκόπρια – Φιδόκαστρο (Δήμος Ν. Σκουφά), εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων (4900) στεμμάτων.
Ευρίσκεται στο Νότιο Τμήμα του Νομού Άρτας, ανατολικά της ζώνης Α1 και Ν.Δ. της Κώμης Νεοχωρίου
Οριοθετείται από Ανατολικά: Από δρόμο Νεοχωρίου προς Κόφτρα
Δυτικά : Από τάφρο Φιδοκάστρου
Βόρεια : Έσχατο όριο κυπρινοτροφείου HELPA προς παλιό Σκουπιδότοπο Νεοχωρίου.
Νότια : Όριο ακτογραμμής Αμβρακικού κόλπου

Γ.4 Περιοχή 4η , Λακοπούλα (Δήμος Αρταίων), εμβαδού τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (478) στρεμμάτων.
Ευρίσκεται στο Νότιο Τμήμα του Νομού Άρτας, Νότια της Κοινότητας Καλογερικού και Ν.Δ. της Κοινότητας Μύτικα
Οριοθετείται από Ανατολικά: Από τάφρο Μύτικα προς Βόρεια ακτή Λιμνοθάλασσας Λογαρού
Δυτικά : Από όρμο Καλογερικού – Βόρεια ακτή Λιμνοθάλασσας Λογαρού
Βόρεια : Όριο πλημμυρών και γεωργικών εκτάσεων Κοινότητας Καλογερικού
Νότια : Όριο ακτογραμμής Λιμνοθάλασσας Λογαρού

Γ.5 Περιοχή 5η , Φραξόλακα (Δήμος Αρταίων), εμβαδού χιλίων διακοσίων (1200) στρεμμάτων.
Ευρίσκεται στο Νοτιοδυτικό Τμήμα του Νομού Άρτας, Νοτιοδυτικά της Κοινότητας Καλογερικού και βόρεια της Κοινότητας Κορωνησίας
Οριοθετείται από Ανατολικά: Από τάφρο που διαχωρίζει την γεωργική έκταση και τα πλημμυρικά νερά της Λιμνοθάλασσας Λογαρού.
Δυτικά : Από επαρχιακό δρόμο Άρτας-Κορωνησίας
Βόρεια: Από επαρχιακό δρόμο Άρτας-Κορωνησίας
Νότια: Όριο ακτογραμμής Λιμνοθάλασσας Λογαρού και στο σημείο της συνάντησης του δρόμου και της Λιμνοθάλασσας Λογαρού

Γ.6 Περιοχή 6η Θολή και Κουμουτσινός (Δήμος Αρταίων), εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων (4000) στρεμμάτων
Ευρίσκεται στο Νοτιοδυτικό-Δυτικό Τμήμα του Νομού Άρτας, Νότιοδυτικά της Κοινότητας Στρογγυλής – Δυτικά της Κοινότητας Βίγλας
Οριοθετείται από Ανατολικά: Από λουρονησίδα με Λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό
Δυτικά : Από ανάχωμα νότια της Κοινότητας Πέτρα και ανατολική όχθη ποταμού Λούρου.
Βόρεια : Από λουρονησίδα με Λιμνοθάλασσα Ροδιά.
Νότια: Από τάφρο και προέκταση λουρονησίδας και του δρόμου των ιβαρίων Κορωνησίας προς τις εκβολές του ποταμού Λούρου

Οι παραπάνω περιοχές αποτυπώνονται στο συνημμένο χάρτη (με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87) κλίμακας 1: 100.000, που συνοδεύει την παρούσα.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ 4093Β΄/23-09-2020 της απόφασης του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με τις ΄΄Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού΄΄, για την περίοδο 2020-2021 και λήγει στις 20-9-2021. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Για σωστή σκόπευση…

Για σωστή σκόπευση τα δύο χέρια κινούνται απολύτως συνδυασμένα και αρμονικά. Το χέρι που κρατά την λαβή σπρώχνει, το άλλο χέρι που κρατά την...
36,298ΥποστηρικτέςΚάντε Like
9,767ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
7,920ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
Athens
clear sky
25.8 ° C
26.8 °
23.9 °
48 %
5.4kmh
0 %
Κυ
31 °
Δε
31 °
Τρ
32 °
Τε
33 °
Πε
34 °

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ